Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny
Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (dalej zwane RODO), kierujemy do Państwa poniższe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych i jak można się z nami skontaktować
Administratorem danych jest firma Bukiety Boho Katarzyna Narolewska ul. Konwaliowa 21,72-003 Dobra, NIP 842 115 28 52 (zwana dalej Firmą). Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu pocztowego: Bukiety Boho ul.1Maja 22/12, 71-627 Szczecin, lub adresu e-mail: bukiety.boho@gmail.com

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane
Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), rozpatrywania skarg i reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych, sprawozdawczych oraz innych nałożonych na Firmę obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Państwa dane są także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń należności powstałych z tytułu zawartych umów i ochrony przed roszczeniami, prowadzenia statystyk i działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania wymienionego w poprzednim zdaniu jest prawnie uzasadniony interes Firmy w odzyskiwaniu zaległych należności, obronie dobrego imienia firmy oraz zapobieganiu nieuzasadnionym roszczeniom a także prowadzeniu analiz finansowych i sprzedażowych oraz promowania prowadzonej działalności w celu maksymalizacji i ukierunkowania dalszego rozwoju.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce zarówno w postaci obiegu dokumentów takich jak faktury, dokumenty magazynowe czy karty gwarancyjne jak i w środowisku informatycznym w postaci maili, zapisów w programach księgowo-handlowych czy kopii bezpieczeństwa.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, naszych zobowiązań gwarancyjnych względem Państwa a także przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków księgowych i podatkowych wynikających z przepisów prawa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych będzie wyrażona zgoda dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Komu udostępniamy Państwa dane
W trakcie wykonywania naszych obowiązków Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznych, obsługującym nasze płatności, kurierom i operatorom pocztowym, operatorom systemów informatycznych, podmiotom wykonującym dla nas usługi prawne oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

Państwa prawa

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne niemniej ich posiadanie przez nas jest niezbędne do dokonania czynności zmierzających do zawarcia z Państwem umowy lub wykonania obowiązków z nią związanych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych macie Państwo prawo do:

  •  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich skorygowania lub usunięcia,
  •  żądania ograniczenia przetwarzania,
  •  informacji w jakim zakresie dane są przetwarzane,
  •  żądania przeniesienia powierzonych nam danych.

Jeśli będziecie Państwo chcieli skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt na jeden z podanych we wstępie adresów.

W każdym przypadku kiedy będziecie Państwo uważali, że prowadzone przez nas działania naruszają wasze prawa możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

© 2021 Bukiety Boho. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Sklepy internetowe Szczecin